Korekta wielkości przychodu Zobacz na stronie WWW.
3 listopada 2015 r.

Szanowny Czytelniku!

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, wynikająca z niej korekta wielkości przychodu powinna zostać odniesiona do okresu, w którym wystawiono fakturę pierwotną, co uniemożliwia jej rozliczenie na bieżąco. W konsekwencji zwiększenia lub zmniejszenia przychodów podatkowych należy dokonywać wstecz. Przepisy regulujące tę kwestię zostaną jednak zmienione od 1 stycznia 2016 r. Sprawdź, co się zmieni!

Pozdrawiam serdecznie

Marta Grabowska-Peda
redaktor "Aktualności księgowych"

 

Kontrowersje wokół zasad ujmowania korekt przychodów

Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadza nowelizację m.in. przepisów ustawy o CIT. Od nowego roku, jeżeli korekta przychodu nie będzie spowodowana błędem lub pomyłką, podatnik dokona zmniejszenia lub zwiększenia przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Korekta wielkości przychodu

Problem: Nasza firma stosuje tzw. politykę rabatów potransakcyjnych. W związku z tym musi skorygować przychód. Jak należy rozliczyć te korekty dla celów podatku dochodowego – „na bieżąco” czy „wstecz”?

Rozwiązanie: Korekta wielkości przychodu powinna dotyczyć okresu, w którym wystawiono fakturę pierwotną. Co za tym idzie, zwiększenia lub zmniejszenia przychodów podatkowych należy dokonywać wstecz. Od nowego roku korekta (o ile nie będzie efektem błędu lub pomyłki) będzie dotyczyła przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Przykład: Zgodnie z wewnętrzną polityką handlową, spółka przyznaje swoim kontrahentom rabaty potransakcyjne, które przysługują im w przypadku osiągnięcia określonego poziomu obrotu rocznego. W 2014 r. spółka wystawiła faktury sprzedaży na łączną kwotę 100 mln PLN. W związku z udzielonymi rabatami w odniesieniu do zafakturowanej w 2014 roku sprzedaży, spółka wystawiła w 2015 roku faktury korygujące na łączną kwotę 5 mln PLN. Rozliczenie przedmiotowych korekt dla celów CIT powinno wyglądać następująco:

Według stanu prawnego przed 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z dominującym aktualnie stanowiskiem sądów administracyjnych)

Według stanu prawnego począwszy od 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z nowymi regulacjami dot. rozliczania korekt)

Korekta przychodu powinna zostać odniesiona do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura pierwotna, tj. wstecz.

Przychód w 2014 r. 100 mln – 5 mln = 95 mln

Nadpłata w CIT 5 mln * 19% = 0,95 mln

Korektę przychodu należy rozpoznać w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, tj. na bieżąco.

Przychód w 2014 r. – 100 mln

Przychód w 2015 r. – 5 mln

Korekta przychodów „na bieżąco” także może wzbudzać kontrowersje. Udzielenie rabatów dotyczących sprzedaży dokonanej w ubiegłych okresach rozliczeniowych, których wartość przewyższa wysokość przychodów w bieżącym okresie, mogłoby bowiem doprowadzić do zaistnienia przychodu o wartości ujemnej.

Czytaj więcej »

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »